Znajdź nas na facebooku

Polityka bezstronnościPolityka bezstronności

Polityka bezstronności jednostki certyfikującej Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o.

Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. rozumiejąc znaczenie bezstronności w prowadzeniu przez jednostkę działaniach, posiada procedury postępowania zapewniające identyfikację, analizę i dokumentowanie konfliktów interesów oraz zarządzanie nimi.

 

Deklarujemy, że usługi w zakresie certyfikacji wyrobów świadczone są w sposób bezstronny.

Deklarujemy, że:

1. Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca jest bezstronna i niezależna i działa jak strona trzecia

2. Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o.  jest niezależna finansowo od jakichkolwiek podmiotów. Jedynym źródłem finansowania jednostki są opłaty za kontrole i certyfikację wnoszone przez jej klientów.

3. dla zachowania pełnej bezstronności w realizacji działań związanych z procesem certyfikacji w strukturze organizacyjnej jednostki została wydzielona samodzielna komórka – Komitet Techniczny, która bierze udział w opracowywaniu polityki dotyczącej bezstronności działalności certyfikacyjnej jednostki;

4. Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. nie prowadzi żadnej działalności konsultacyjnej ani szkoleń dedykowanych w sposób zagrażający postrzeganiu jej jako jednostki bezstronnej i niezależnej w zakresie oceny zgodności

5. kierownictwo, wszyscy pracownicy (wewnętrzni i zewnętrzni) jednostki, podmioty współpracujące z jednostką (laboratoria) oraz członkowie Komitetu Technicznego zobowiązani są do bezstronnego działania i nie ulegania naciskom handlowym, finansowym lub innym oraz do ujawniania każdej sytuacji, która może zagrażać bezstronności w wykonywanych działaniach lub prowadzić do konfliktu interesów

6. W przypadku, gdy konflikt interesów może stanowić zagrożenie dla bezstronności Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. nie podejmuje się przeprowadzenia procesu certyfikacji

7. Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. podejmuje decyzje dotyczące certyfikacji na podstawie obiektywnych dowodów uzyskanych w procesie certyfikacji oraz nie podzleca procesów certyfikacji innym podmiotom

8. Zarząd Jednostki okresowo dokonuje przeglądu realizacji polityki bezstronności, identyfikując i analizując wszystkie potencjalne konflikty interesów wynikające z prowadzenia certyfikacji

Wdrożone wewnętrzne procedury poprzez osobiste zaangażowanie zapewniają obiektywność, niezależność oraz rzetelność prowadzonych działań w realizowanych procesach oceny, tworząc tym samym przejrzystość prowadzenia działań, odpowiedzialność społeczną i etykę postępowania.

Przyjęte zasady są ważnym elementem naszej codziennej pracy i są gwarantem eliminacji wpływu innych interesów lub stron na podejmowane decyzje

 

Prezes Jednostki Certyfikującej

Ekogwarancja PTRE sp. z o.o.

Jerzy Szymona

Data:  07.07.2015 r.